Regulamin

Znajdź chwilkę i zapoznaj się z Regulaminem naszego pensjonatu.
To dla nas bardzo ważne. Dzięki obopólnemu zrozumiemy unikniemy ewentualnych
niepotrzebnych nieporozumień w czasie Twojego pobytu w pensjonacie „Emilia”
w Wysowej Zdroju. Dziękujemy!

§1

1. Pomieszczenia mieszkalne w pensjonacie zwane dalej „pokojami” wynajmowane są na doby.

2. Jeżeli gość pensjonatu nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia,
w którym upływa termin najmu pokoju.

2. Pensjonat w regionie beskid niski uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§3

1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2. Osoby odwiedzające, niezameldowane w pensjonacie mogą przebywać w pokoju pensjonatowym od godz. 700 do godz. 2200,
po uprzednim powiadomieniu w recepcji pensjonatu.

3. Pensjonat może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu wyrządzając
szkodę w mieniu pensjonatu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w pensjonacie
albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie pensjonatu.

§4

1. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług,
gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

2. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:

– Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących pensjonatu.

– Sprzątanie pokoju i wykonywanie naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w obecności tylko wówczas,
gdy wyrazi takie życzenie.

– Warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie tajemnicy informacji o gościu.

– Sprawność urządzeń technicznych.

§5

Na życzenie gościa pensjonat w rejonie beskid niski świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

– udzielenie informacji zawiązanych z pobytem i połączeniach komunikacyjnych,

– budzenie o oznaczonej godzinie,

– informowanie o miejscach innych pensjonatów.

§6

Gość powinien zawiadomić recepcję pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§7

1. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

2. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach pensjonatu.

§8

1. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.

2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§9

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia
i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§10

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych
i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia, jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia
otwartego.

Właściciele pensjonatu będą Państwu bardzo wdzięczni za
współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu.